วัดพระธาตุจอมแว่

วัดพระธาตุจอมแว่

               

                         ความเป็นมาของวัดพระธาตุจอมแว่

                                       วัดพระธาตุจอมแว่ ตั้งอยู่บนยอดดอยซางคำ ในเขตตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวอำเภอไปทางด้านทิศเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นพระธาตุ (เจดีย์) ที่ชาว อำเภอพาน และอำเภอใกล้เคียงนับถือเป็นอย่างมากเพราะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอยย่างนานมีอายุประมาณ ๗00 กว่าปีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์และยังมีความเชื่อว่าถ้าผู็ไดได้ไปกราบไหว้พระธาตุจอมแว่จะเกิดความเป็นสิริมงคลตนเองและครอบครัว ญาติ จะทำไห้มีความรบเย็นเป็นสุขและยังเป็น ๑ ในพระธาตุ ๙ จอมที่ช้าวล้านนา (เชียงราย) ให้ความเครารพนับถือกันมาอย่างช้านานและยังมีประเพณีงานนมัสการพระธาตุทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ทางเหนือ หรือเดือน ๙ ทางใต้ และวัดพระธาตุจอมแว่ยังเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธจอมเกศมหามังคลานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๖๐ ฟุต ตั้งเด่นอยู่บนยอดดอยซางคำ

พระธาตุจอมแว่

พระธาตุจอมแว่

                   

                            ตำนานบูชาพระธาตุเก้าจอม
                           

                                  พระธาตุ (เจดีย์) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ (พระธาตุ) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญเพียรเผยแพร่หลักธรรมแห่งพุทธศาสนา เพื่อการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมความทุกข์ทั้งปวง อันจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตของผู้ที่เคารพและศรัทธาตามคติความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณกาล เชื่อกันว่าผู้ไดไปกราบไหว้พระธาตุตามปีเกิดเป็นประจำทุกปีจะทำให้ผู้นั้นเกิดความศิริมงคลปลอดภัยจาดอันตรายทั้งหมดทั้งมวล หรือการได้ไปทำบุญหรืกราบไหว้วัดไดวัด ๑ ใน ๙ จอมนี้ รวมถึงการได้ไปนมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา
                        พระธาตุ (เจดีย์) ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอัศจรรย์ปาฏิหาริย์มาก จากคำบอกเล่าของบรรพชนมักได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า ทุกวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ ของบางเดือน จะเกิดปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ เช่น การปรากฏลำแสงพวยพุ่งออกมาจากพระธะาตุ (เจดีย์) สว่างสดใสเป็นรัศมีสีแดง สีเหลือง สีขาว ขึ้นรอบองค์พระธาตุ (เจดีย์) หรือ พาดผ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าบ้าง หรือการปรากฏความร่มเย็นเป็นสุขมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลที่แห้งแล้วบ้าง หรือปรากฏกลิ่นหอมโรยรื่นอบอวลชวนให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสบ้าง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สำแดงออกมาโดยอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผองชนที่เคารพเลื่อมใสเป็นอันมาก
                        พระธาตุเก้าจอม เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนต่างๆ ของพระวรกายโดยแท้ มีประวัติตำนานกล่าวขานที่เป็นพุทธมงคลรวมทั้งนามที่ตั้งก็เป็นมงคลนาม ผู้ที่ได้สักการะพระธาตุครบทั้งเ ๙ จอมจะถือว่าน้อมรับมงคลอันยิ่งใหญ่และสิ่งงดงามมาสู่ชีวิตของตนเองและบริวาร

Advertisements